هیات داوران

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب و داوری بخش مستند و داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره

نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره

نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت