هیات داوران

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب و داوری بخش مستند و داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
نشست تخصصی کارگروه فیلم کوتاه مهر سلامت جهت انتخاب اعضای هیات داوران

نشست تخصصی کارگروه فیلم کوتاه مهر سلامت جهت انتخاب اعضای هیات داوران

انتخاب هیات داوران بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت