افتتاحیه جشنواره

افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

مراسم افتتاحیه فیلم کوتاه مهر سلامت
گذر دیداری  افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

گذر دیداری افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

تصاویری از افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت