بانک رفاه کارگران؛ حامی برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهرسلامت

بانک رفاه کارگران؛ حامی برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهرسلامت