سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره  و عضو شواری سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره و عضو شواری سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

سید مهدی سیدین نیا، دبیر جشنواره، به لزوم اجرای محورهایی برای تداوم جشنواره اشاره کرد و گفت: پرداختن صحیح به اصل جشنواره، اجرای منطقی صحیح و اصولی در جشنواره و درست هزینه کردن از مهم ترین محورهایی است که باید برای تدوام یک جشنواره به آن توجه شود، چراکه به دلیل هزینه بر بودن جشنوارهها گاهی جشنوارهها در همان سالهای اول لغو میشود و خوشبختانه ساختار این جشنواره به گونهای است که از حداکثر ظرفیت و پتانسـیل فکری و اندیشهای استفاده شده تا بتوانیم آن را تداوم ببخشیم. 
او نهادینه کردن جشنواره از لحاظ موضوعی را در بین هنرمندان نکته مهمی دانست و افزود: چون اعلام کردیم جشنواره مختص به فیلم کوتاه و در موضوع خاص است، بنابراین، فیلمها محدود میشود. آشنایی فیلمسازان با این موضوع زمان بر است، بنابراین باید آنها با موضوع جشنواره آشنا باشند تا در ارائه آثار بهتر عمل کنند. 
دبیر جشنواره  فیلم کوتاه "مهر سلامت" با تشریح فعالیت های افراد برای اجرای جشنواره اظهار کرد: مشخص شدن کارگروه برای ارائه ایده¬ها و تبدیل ایدهها به طرح و اجرای طرح از شاکله¬های اصلی اجرای این جشنواره است. سیدین¬نیا گفت: ساختار جشنواره، تشکیل دبیرخانـه، راه اندازی سایت جشنـواره، انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر جشنواره، تشکیل جلسات شورای سیاست گذاری، تشکیل جلسه¬های استانی در حوزه شورای سیاستگذاری، تدوین آیین نامهها، اعلام فراخوان جشنواره، جلسات مشترک با مسئولان استان و کشور، راه اندازی کانال خبر رسانی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای تدوین اهداف جشنواره از مهمترین فعالیتهای انجام شده است. 
سیدیننیا گفت: مذاکرات خوبی با همه مجموعه ها چه در سینمای خانگی و چه در صدا و سیما داشته¬ایم که در ایام جشنواره و بعد از آن فیلم¬ها را پخش کنند و این کار فقط معطوف به زمان جشنواره نباشد.
دبیر جشنواره اضافه کرد: بازتاب و ترویج زحمات خیرین و تشویق دیگران در امر خیر، معرفی کارها و فعالیتهای انجام شده و معرفی فیلمسازان موفق در عرصه تولید فیلم  از دیگر محورهای برگزاری این جشنواره است.
او با اشاره به بازتاب مطلوب این جشنواره در بین هنرمندان گفت: هنوز جشنواره شروع نشده است، اما چند فیلمنامه بسیار خوب به دستمان رسیده است و فیلمسازان درخواست کردند که در آینده به موضوعات دیگری در این زمینه پرداخته شود
سیدین نیا  با اشاره به 16محور اصلی جشنواره که ترویج فرهنگ خیر و نیکوکاری، کاهش هزینه ها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، شناخت راه های اساسی و اولویت¬دار در حوزه سلامت، ارتقای نظام سلامت همراه با ارتقای فرهنگ عمومی و مردمی کردن حوزه سلامت است، ادامه داد: توجه به مسئله وقف و نذر، بیان نکات دینی و قرآنی و سیره ائمه اطهار(ع) و اندیشه بزرگان در حوزه سلامت، توجه به نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این حوزه، جایگاه سلامت در توسعه  اقتصادی، موضوع سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی، معرفی نخبگان عرصه سلامت، موضوع پیشگیری و ظرفیت-های فرهنگی و معرفی کارآفرینان در این حوزه، موضوع اهدای عضو و چالش¬های آن از 16 محوری است که در حوزه فکری، اندیشه ای و هنری در حوزه نرمافزاری دنبال میشود.