دکتراحمدی فر ریس سازمان حوزه هنری در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتراحمدی فر ریس سازمان حوزه هنری در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رئيس حوزه هنري استان اصفهان و عضو شوراي سياستگذاري جشنواره مهرسلامت اظهارداشت: درصدديم از سرمايه خيرين در حوزه مباحث فرهنگي استفاده کنيم تا بتوانيم بخشي از فعاليتهاي فرهنگي را در راستاي اشاعه کار خير و نيک به کار گيريم. به عنوان مثال از خيران درخواست ميکنيم مبلغي را براي توليد فيلم در اختيار فيلمسازان قرار دهند تا سينماگران بتوانند در زمينههاي اجتماعي، سلامتي و فرهنگي فيلم توليد کنند.
مهدي احمدي فر افزود: وجود خيرين همراه با کارهاي فرهنگي در واقع دو حرکت است که نقش همپوشاني يکديگر را دارند و هر دو  مانند چرخهاي يکديگر را تقويت مي کنند.
 عضو شوراي سياستگذاري جشنواره  فيلم مهر سلامت اذعان داشت: مشارکت بسيار خوبي بين خيرين و حوزه سلامت وجود دارد و اين مشارکت بدون در نظر گرفتن کار رسانهاي و کارهاي انگيزشي نمي تواند به منصه ظهور برسد.
به گفته رئيس حوزه هنري استان اصفهان، بايد بستر ورود به انجام کار خير براي خيرين فراهم شود تا بدانند در چه مسيري گام بر مي دارند و برخي ازفعاليت هاي رسانه اي و تفصيلي ميتواند در اين راستا موثر باشد.
احمدي فر استفاده از ابزار هنر در کار خير را يکي از نکات کليدي و اساسي برشمرد و گفت: به اعتقاد من اين ابزار سريعترين و موثرترين روش براي رسيدن به نتيجه است.
 او، انتقال پيام به وسيله هنر را مهمترين وسيله ارتباط با ديگران دانست و تصريح کرد: فيلم در انتقال پيام بسيار سريع، صريح و گويا عمل مي کند، بنابراين جشنواره فيلم ميتواند با موضوع مشخص و هدف مطلوب تببين شود و در سرعت بخشي براي رسيدن به هدف موثر باشد.احمدي فر تاکيد کرد: اين جشنواره ميتواند با استفاده از کمترين زمان و بيشترين پتانسيل بهترين نتيجه را کسب کند.
 رئيس حوزه هنري استان اصفهان اذعان داشت: بهره مندي از مشارکت بخش هاي خصوصي و نهادها و دستگاههاي اجرايي در حوزه هنر  از اهداف ماست. 
رئيس حوزه هنري استان اصفهان در حال و هواي فعاليت هاي جشنواره گفت: در حال حاضر به عنوان يکي از اعضاي شوراي سياستگذاري رويکردها مثبت بوده و فيلمسازان استقبال خوبي از اين جشنواره کردهاند و آثار با انگيزه و جهت دار خوبي به دبيرخانه رسيده است.
احمدي فر با بيان اينکه طي کردن سال اول جشنواره، يافتن نقاط ضعف و قوت است، اظهار کرد: اين جشنواره فرصت خوبي است تا در سالهاي آينده بتوانيم رشد خيلي خوبي داشته باشيم.
او گفت: درصدديم پنج فيلم از اثرات حوزه هنري را به دبيرخانه جشنواره ارسال کنيم و حوزه هنري در اين موضوع با حضور صاحبنظران و کارشناسان به شکل حرفهاي وارد شده است.
احمدي فر بيان کرد: حوزه هنري به عنوان يکي از مجموعههاي سازنده فيلم در جشنواره حضوري پررنگ دارد و از پتانسيل هاي اين مجموعه در حال حاضر دو فيلم آماده شده است و بزودي اين تعداد به 5 فيلم ارتقاء پيدا مي کند.