حسن اکليلي عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فيلم مهر سلامت

حسن اکليلي عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فيلم مهر سلامت

حسن اکليلي، عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فيلم مهر سلامت :برگزاري جشنواره، نگاه مردم به سلامت را تيزتر ميکند 
حسن اکليلي ، هنرمند عرصه تلويزيون و سينما به روزهاي پر شور و هيجان خود رسيده است. روزهايي که در آن با چهرههاي استان و کشور به گفت وگو مينشينيم و از سخنان ارزشمند اعضاي شوراي سياستگذاري جشنواره بهرهمند ميشويم. حسن اکليلي يکي از چهرههاي شاخص کشور و استان و از هنرمندان برجسته تئاتر يکي از اعضاي شوراي سياستگذاري جشنواره است. 
اکليلي در گفت و گو با خبرنگار جشنواره در پاسخ به اين سوال که چشم انداز جشنواره را چگونه ارزيابي ميکنيد، گفت: اصفهان از ديرباز در زمينه ايجاد کارهاي خير در بخشهاي کارسازي، راه اندازي کار مردم مانند ساخت پلها، حمامها و ... پيشقدم بوده است، تا جايي که در حال حاضر خيرين دانشگاه ساز هم در اصفهان هستند. به گفته او، موضوع سلامت از مباحثي است که همه مردم بايد درباره آن آگاه باشند، به همين منظور طرح جشنوارهاي با اين موضوع در قالب فيلمهاي کوتاه نگاه مردم را نسبت به موضوع سلامت تيزتر ميکند. اين عضو سياستگذاري جشنواره ادامه داد: من معتقدم آثاري که به دست ما ميرسد بايد از جذابيت خاصي برخوردار باشد به گونهاي که براي مردم ملموس و نسلهاي مختلف جرقهاي به سمت توجه به سلامتي ايجاد کند. او با بيان اينکه سلامتي شامل سلامت جسم و روح ميشود، ابراز داشت: سلامت کنش و واکنش، اقتصاد، تردد در جامعه، آلودگي صوتي،آب و هوا و ... همه در جايگاه خاصي قرار دارد.
اکليلي تصريح کرد: اميد است با اين برگزاري جشنوارهاي با اين موضوع بتوانيم زمينهاي فراهم کنيم تا مردم بدانند تا چه ميزان با سلامتي در ارتباط هستند و از اين موضوع آگاهي پيدا کنند. مردم بدانند از چه موضوعاتي بايد پرهيز کنند تا رفته رفته در اين موضوع فرهنگ سازي شود تا سالهاي آينده، ابتداييترين مسائل را حل کرده باشيم و به مقاصد بالاتري دست پيدا کنيم.
اين عضو سياستگذاري جشنواره در پاسخ به اين سوال که وجود خيرين هنري چقدر ميتواند زمينههاي استيلا و ترويج فرهنگ سلامت در جامعه را رقم بزند، اظهار کرد: من معتقدم اين قشر از جامعه بسيار تاثير گذار هستند و من به نوبه خودم چهل سالي است که به نوعي در کنار هنر در بخش فعاليت هاي خيرخواهانه وارد شدم و از اين موضوع هم کوتاهي نکردم.
او ادامه داد: شايد بيش از هفت هزار خاطره در زمينه کودک، خيرين و نوابغ داشته باشم. بايد به بچه ها ياد بدهيم به فکر يکديگر باشند و در بخشهاي مختلف کارآفريني کنند. تاثير اين آموزشها بسيار بيشتر از وجود يک پزشک در سلامت جامعه ميتواند موثر باشند.
اکليلي با بيان اينکه مردم ما بايد قبل از هر موضوعي بايد با حوزه سلامت آشنا شوند، گفت: نميتوانيم توقع داشته باشيم که مردم بدون آدرس و نشاني به مقصد دقيقي دست پيدا کنند. 
او، با بيان اينکه نذورات هم ميتواند در سلامت جامعه کارساز باشد، تصريح کرد: ساخت فيلم کوتاه و بلند با اين موضوعات ميتواند تاثير بسزايي در جامعه داشته باشد.
اين عضو سياستگذاري جشنواره با اشاره به اينکه در حال حاضر،  مورد هجوم فرهنگي کل جهان هستيم، اذعان داشت: براي مقابله با ابرقدرت ها بايد دست پر باشيم و براي اين کار ابتدا بايد کودکان را براي مقابله با تهاجمات نرم آماده کنيم.
اکليلي معتقد است: اگر روزي جامعه به اين نتيجه برسد که بخشي از درآمدش را براي پيشگيري و شناخت بيماريها هزينه کند به نتيجههاي خوبي دست پيدا ميکنيم.
او گفت: قطعا جشنواره ملي فيلم مهر سلامت با تلاش بسيار آثار جذابي ارائه ميدهد تا عملکرد انسانها را در رفتارشان به نمايش بگذارد. مانند معضل ترافيک که فرهنگسازي کرديم که بوق نزنيد، هجوم نياوريد، خلاف نکنيد و خوشبختانه در اين زمينه به نتايج خوبي رسيديم.
به بيان اکليلي، با انجام کارهاي کوچک در بخش کلاسيک ميتوانيم بسياري را بيماري نجات دهيم و جشنوارهها زبان گويايي در اين زمينه هستند.
اين عضو سياستگذاري جشنواره با اشاره به اينکه استقبال بسيار خوبي در قالب ارسال فيلم صورت گرفته است، گفت: کار کارشناسي انجام شده و افراد متخصص فيلمها را بازبيني و دسته بندي ميکنند. 
او با بيان اينکه توليدات داخلي به همراه آثار ارسالي از نکات مثبت جشنواره است، تصريح کرد: هنرمنداني هستند که با آگاهي از اهداف جشنواره، فيلمها توليد ميکنند.