سید محسن طباطبائی پور عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سید محسن طباطبائی پور عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای طباطبائی تهیه کننده سینما با اظهار امیدواری در خصوص برگزاری نخستین مرحله از برگزاری این جشنواره در استان اصفهان خاطرنشان کرد: این جشنواره به دلیل اینکه در نخستین دوره برگزاری است با موضوعات وسیعی در خصوص سلامت فراخوان فیلم داده است و امسال جشنواره از نظر موضوعی مفصل¬تر برگزار می¬شود.در این جلسه مسئول آماده سازی طرح برنامه تلویزیونی، ارائه آن به صورت مکتوب، مسئول تولید و ارسال آثار حوزه هنری به دبیرخانه و مسئول هماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی تعیین گردید.