سخنان دکتر چنگیز ریس دانشگاه علوم پزشکی  استان اصفهان درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر چنگیز ریس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

نقش فیلم و رسانه در فرهنگ سازی جامعه از اهیمت و جایگاه خاصی برخوردار است.
امید است هنرمندان فیلمساز در تهیه و ارسال آثار به این جشنواره بتوانند رسالت خود را در ارتقاء فرهنگ نظام سلامت در جامعه ایفا نمایند.