دکتر جهانپور عضو شوراي سياست گذاري جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت

دکتر جهانپور عضو شوراي سياست گذاري جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت

پايه گذاري يک حرکت ماندگار فرهنگي در جهت توسعه فرهنگ نيک انديشي در حوزه سلامت
دکتر کيانوش جهانپور، مدير روابط عمومي سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان: امروزه در دنيا موضوع سلامت يک مقوله اجتماعي و قابل توجه تلقي مي شود و با پديده اي به نام اجتماعي شدن سلامت و ضرورت مديريت و رويکرد اجتماعي در حوزه سلامت مواجه هستيم.چنين رويکردي، مستلزم مشارکت بالاي مردم خواهد بود لذا يکايک افراد جامعه به نوعي در ارتقاء حوزه سلامت و گسترش فرهنگ سلامت عمومي جامعه نقش بسزايي خواهند داشت.
جشنواره فيلم «مهر سلامت» با رويکرد پاسداشت و ارج نهادن به فرهنگ نيک انديشي و عمل خير در حوزه سلامت موجب شکل گيري، توسعه فرهنگ مشارکت مردمي و ارتقاء وضعيت سلامت خواهد شد.
اميدوارم اين جشنواره با مشارکت هدفمند و حداکثري هنرمندان حوزه سينما در راستاي اهداف و محورهاي سازنده خود، بتواند پايه گذار يک حرکت ماندگار فرهنگي در راستاي ارتقاء مشارکت هاي عمومي مردم در جهت توسعه فرهنگ نيک انديشي در حوزه سلامت ايفا نمايد.