سخنان دکتر عیدی رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان  در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر عیدی رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان : هم انديشي و همکاري معاونت فرهنگي شهرداري اصفهان
دکتر محمد عيدي رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان: هدف از برگزاري جشنواره فيلم مهر سلامت نهادينه کردن يک انديشه و بدنبال آن استعداديابي، توانمندسازي وشبکه سازي در قالب ساخت و تهيه فيلم است. اگر سلامت افراد چه از لحاظ رواني و چه از لحاظ جسماني تامين و بارز نشود، زيباسازي شهر هرچه هم پررنگ زيبا نخواهد بود. 
معاونت فرهنگي شهرداري همکاري خود را در جهت به ثمر رسيدن اين رويداد فرهنگي هنري که در راستاي گسترش فرهنگ نيکوکاري در حوز هسلامت خواهد بود، اعلام مي نمايد.