دکتر  نورالدين سلطانيان عضو شوراي سياستگذاري  جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر نورالدين سلطانيان عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت


حرکت جشنواره مهر سلامت در راستاي فرهنگسازي امور خير با نگرش جديد 
گاهي ا وقات يک فيلم کوتاه چند دقيقه اي مي تواند تاثير مطلوب تري نسبت به ساعت ها سخنراني براي جذب افراد در کار خير داشته باشد، چراکه هم نشان دهنده نياز است و هم برانگيزاننده نياز.
بايد از رويکرد سنتي به سمت رويکردي پويا حرکت کنيم، همانطور که در دنيا توجه به ترغيب مردم و مشارکت در امر خير به صورت يک رشته دانشگاهي دنبال مي شود ما نيز بايد با استفاده از ابزارهاي روز در اين راستا گام برداريم . برگزاري چنين جشنواره هايي نگرش جديدي براي جلب مردم به امور خير است، گاهي با يک فيلم هرچند کوتاه مي توان يک دنيا مفاهيم را منتقل کرد، اميدواريم برگزاري اين جشنواره نيز در راستاي فرهنگسازي امور خير با نگرش جديد حرکت کرده و با گذشتزمان در سال هاي آينده موفق تر  باشد.