برگزیدگان بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت


رتبه اول
خانه هدی
نویسنده مریم قاسمی

 

رتبه دوم 
ماه آخر پاییز
نویسنده حدیث متقی

 

رتبه سوم
بغض مرگی
نویسنده: حسام سامری زاده مقدم


لوح تقدیر
توازن
نویسنده: مصطفی شمسی
 

لوح تقدیر
برجک
نویسنده احمد سیستان
 

لوح تقدیر
قرص برنج و سبز کله غازی
نویسنده: آرمان خوانساریان