نشست های تخصصی اولین دوره

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار و شهردار و مدیرکل ارشاد اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار و شهردار و مدیرکل ارشاد اصفهان

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار و شهردار و مدیرکل ارشاد اصفهان
جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

جلسه اعضای مشترک سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 27 دی ماه 96
جلسات تخصصی شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جلسات تخصصی شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

نشست تخصصی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره

نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره

نشست اعضای هیئت انتخاب و داوری فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت