اعضای شورای سیاستگذاری نخستین دوره

سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره  و عضو شواری سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره و عضو شواری سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

سید مهدی سیدین نیا : تداوم جشنواره به اصولی همچون اجرای منطقی و اصولی و درست هزینه کردن بستگی دارد