تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

طی مراسمی از اعضای شورای فیلم کوتاه مهر سلامت در انجمن خیریه ابوالفضل تقدیر و تشکر به عمل آمد