برپایی کارگاههای آموزشی

برپایی کارگاههای آموزشی

 این کارگاه ها که با عنوان کارگاه فیلم نامه نویسی با موضوع ساختار فیلم کوتاه با حضور استاد شاهپور شهبازی با همکاری حوزه هنری اصفهان، موسسه آموزش عالی سپهر و دفتر تخصصی سینما در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد، مباحثی از جمله مخاطب شناسی،تئوری های فیلمنامه،ساختار فیلم کوتاه با توجه به نظریه های نظریه پردازان ساختارگرا و غیر ساختار گرا مطرح گردید.  
استاد شهبازی در این کارگاه با اشاره به سه اصل ارسطو برای درام در ساختار فیلم کوتاه “آغاز- میانه- پایان”، به بیان تاثیر ورودی های تجربی زیستی ونظری در شخصیت و نمود آن در فیلمنامه و فیلم کوتاه پرداخت.