بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان  قلب چمران اصفهان

بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان قلب چمران اصفهان

خیران سلامت استان اصفهان به همراه فیلم سازان نخستین جشنواره بزرگ مهر سلامت از بیمارستان شهید چمران بازدید کردند. در حین بازدید اهالی سینما و فیلمسازان جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت و خیرین سلامت اصفهان از مرکز پزشکی شهید چمران اصفهان، یک دستگاه اکوی پیشرفته با پروب های اطفال و بزرگسال برای اتاق عمل بیمارستان قلب شهید چمران( فروغی ابری) از سوی مجمع خیرین سلامت اصفهان اهدا شد.