بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

وزیر بهداشت بهمراه ریس دانتشگاه  علوم پزشکی و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور بهراه جمعی از مسئولین و خیرین از خیریه درمانی بهدشاتی حضرت ابوالفضل دیدن کردن و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند.